Štúdium

/ Home » Štúdium
OKIENKO PRE RODIČOV

Najčastejšie otázky

Vernisáž výstavy žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom

Milý rodič, ďakujeme ti, že si svoje dieťa prihlásil práve na našu umeckú školu (prípadne o tom uvažuješ). Tu nájdeš zopár informácií, ktoré ťa určite zaujímajú.

Na našej ZUŠke môže študovať takmer každý, vyučovanie poskytujeme ako deťom, tak i dospelým. Podmienkou je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a zaplatenie tzv. školného.

Štúdium je rozdelené na:

 • Prípravné štúdium
  • jednoročné  (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • dvojročné  (pre deti materských škôl od 5 rokov)
 • Základné štúdium na I. stupni (trvá 8 rokov) a delí sa na:
  • primárny stupeň ( 4 roky)
  •  nižší sekundárny stupeň (4 roky až 5 rokov)
 • Základné štúdium na II. stupni (trvá 4 roky)
 • Štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

Postup je jednoduchý:

 • Vyplň našu e-prihlášku
 • Príď na prijímacie skúšky (dodatočné prijímacie skúšky budú 6. septembra 2021  od 14:00 do 17:00.

Prijímacie skúšky vyhlasujeme spravidla v máji, dodatočné prijímacie skúšky vyhlasujeme v septembri.

Info k prijímacím skúškam pre šk. rok 2021/2022

 • Termín dodatočných prijímacích skúšok: 6. september 2021
 • Miesto: budova  ZUŠ Dubnica nad Váhom (Obrancov mieru 356), dom kultúry Dubnica nad Váhom, elokované pracoviská (ZŠ s MŠ CII a Podháj, len pre hudobný odbor)

Prihláška na štúdium: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok. Prihlášku môžete vyplniť aj vopred – tzv. e-prihlášku nájdete tu.

ŽIAK FORMA VYUČOVANIA SÚHLAS SO ZÁPOČTOM SUMA V € OBDOBIE
Dieťa skupinová áno 5 mesačne
Dieťa skupinová nie 22 mesačne
Dieťa individuálna áno 7 mesačne
Dieťa individuálna nie 32 mesačne
ŠPD do 25 rokov skupinová áno 10 mesačne
ŠPD do 25 rokov skupinová nie 20 mesačne
ŠPD do 25 rokov individuálna áno 13 mesačne
ŠPD do 25 rokov individuálna nie 30 mesačne
ŠPD nad 25 rokov skupinová 43 mesačne
ŠPD nad 25 rokov individuálna 65 mesačne

Školné, čiže príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole pre daný školský rok uhradíte nasledovne:

Školné sa platí 2x ročne = zvlášť za prvý a druhý polrok.

 • Platby za september až december 2021 sa uhrádzajú od septembra 2021. (4 mesiace)
 • Platby za január až jún 2022 sa uhrádzajú od januára 2022. (6 mesiacov)

Platby môžete uskutočniť nasledujúcim spôsobom:

 1. Prevodom z vášho účtu na náš účet (internet banking)
 2. Vkladom v hotovosti v PRIMA BANKA, a.s.

Číslo účtu (IBAN) : SK 33 5600 0000 0044 9748 5004

Pokyny k platbám budú zaslané zákonným zástupcom žiaka na email.

Variabilný symbol: osobné číslo žiaka (iba číselná časť). Osobné číslo má zapísané každý žiak v svojej elektronickej žiackej knižke (iZUŠ), prípadne sa spýtajte svojho triedneho učiteľa.

Špecifický symbol:

 • Prvý polrok = 150
 • Druhý polrok = 250

Správa pre prijímateľa: sem uveďte prosím meno a priezvisko žiaka – dieťaťa.

Výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom upravuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 4 / 2021. 

V školskom roku 2019 / 2020 sú teda termíny prázdnin nasledovné:

Jesenné:
 •  28. október (štvrtok) až 29. október 2021 (piatok).
 • Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2021 (utorok).

Vianočné:

 • 23. december 2021 (štvrtok) až 7. január 2022 (piatok).
 • Školské vyučovanie sa začne 10. januára 2022 (pondelok).

Polročné:

 • 4. február 2022 (piatok)
 • Školské vyučovanie sa začne 7. februára 2020 (pondelok).

Jarné:

 • 7. marec (pondelok) až 11. marec 2022 (piatok).
 • Školské vyučovanie sa začne 14. marca 2022 (pondelok).

Veľkonočné:

 • 14. apríl (štvrtok) až 19. apríl 2022 (utorok).
 • Školské vyučovanie sa začne 20. apríla 2022 (streda).

Letné:

 • 1. júl (piatok) až 31. august 2022 (streda).
 • Vyučovanie sa začne 5. septembra 2022 (pondelok).

Počas uvedených termínov prázdnin sa na základnej umeleckej škole nevyučuje! 🙂

Aj toto by ťa mohlo zaujímať

Úspechy našich žiakov

PRE ZVEDAVCOV

Vedenie ZUŠ Dubnica nad Váhom