Príspevok na štúdium

/ Home » Štúdium » Príspevok na štúdium

Vážení zákonní zástupcovia, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení (ďalej iba príspevok na štúdium), slúži na čiastočnú úhradu nákladov spojenou so štúdiom žiakov na základnej umeleckej škole. Výšku príspevku na štúdium určuje zriaďovateľ – Mesto Dubnica nad Váhom. Upravuje ho Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad Váhom č. 8/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom.

Iný príspevok na štúdium platia deti a iný dospelí. Výška príspevku sa líši aj v závislosti od toho, či zákonný zástupca dieťaťa, resp. dospelá osoba do 25 rokov bez vlastného príjmu, odovzdá ZUŠ čestné prehlásenie pre zber údajov. Ak toto čestné prehlásenie odovzdá, škola dostane na žiaka dotáciu od štátu. Štát môže žiakovi prispieť na jednu skupinovú formu vyučovania (výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor) a jednu individuálnu formu vyučovania (predmety hudobného odboru). Na ďalšie pridané predmety štát neprispieva, preto v prípade, ak žiak navštevuje viac ako jednu skupinovú a viac ako jednu individuálnu formu vyučovania, platí za tieto pridané formy vyučovania vyšší príspevok na štúdium.

Môžeme uviesť niekoľko príkladov z praxe:

  • Žiak odovzdá čestné prehlásenie. Chce sa učiť hre na klavír a navštevovať tanečný odbor. Obe formy vyučovania sú štátom dotované, preto platí základný príspevok na štúdium = 10+10 EUR mesačne.
  • Žiak odovzdá čestné prehlásenie. Chce sa učiť hre na klavír a hre na gitaru. Dotácia sa vzťahuje len na jeden individuálny predmet, za druhý predmet žiak platí vyšší príspevok na štúdium = 10+20 EUR mesačne.
  • Žiak odovzdá čestné prehlásenie. Chce navštevovať výtvarný a literárno-dramatický odbor. Dotovaná je len jedna skupinová forma vyučovania, preto žiak za druhú skupinovú formu platí vyšší príspevok na štúdium = 10+15 EUR mesačne.
  • Žiak odovzdá čestné prehlásenie. Chce sa učiť hre na klavír a navštevovať tanečný odbor a zároveň výtvarný odbor. Dotácia sa v tomto prípade vzťahuje na jednu individuálnu formu vyučovania (klavír) a jednu skupinovú (tanečná). Na ďalšiu skupinovú formu vyučovania štát neprispieva, preto za výtvarný odbor platí žiak vyšší príspevok  na štúdium = 10+10+15 EUR mesačne.
  • Žiak odovzdá čestné prehlásenie inej základnej umeleckej škole. Čestné prehlásenie môže odovzdať iba jednej ZUŠ. V našej ZUŠ chce navštevovať tanečný odbor a hru na husle. V oboch prípadoch platí vyšší príspevok na štúdium = 25+35 EUR mesačne).

Na základe nariadenia VZN sa príspevok na štúdium uhrádza za celý polrok (september – december 2023, január – jún 2024).

Výška príspevku na štúdium – odovzdané čestné prehlásenie (súhlas so zápočtom)
ZUŠ – skupinová forma vyučovania10€mesačne
ZUŠ – skupinová forma vyučovania – rozšírené vyučovanie15€mesačne
ZUŠ – individuálna forma vyučovania10€mesačne
ZUŠ – individuálna forma vyučovania – rozšírené vyučovanie20€mesačne
Výška príspevku na štúdium – bez odovzdaného čestného prehlásenia (bez súhlasu so zápočtom)
ZUŠ – skupinová forma vyučovania25€mesačne
ZUŠ – skupinová forma vyučovania – druhý hlavný predmet15€mesačne
ZUŠ – individuálna forma vyučovania35€mesačne
ZUŠ – individuálna forma vyučovania – druhý hlavný predmet20€mesačne
Dospelí
ZUŠ – skupinová forma vyučovania ŠPD od 18 do 25 rokovsúhlas so zápočtom10€mesačne
ZUŠ – individuálna forma vyučovania ŠPD od 18 do 25 rokovsúhlas so zápočtom20€mesačne
ZUŠ – skupinová forma vyučovania ŠPD od 18 do 25 rokovbez súhlasu so zápočtom20€mesačne
ZUŠ – individuálna forma vyučovania ŠPD od 18 do 25 rokovbez súhlasu so zápočtom35€mesačne
ZUŠ – skupinová forma vyučovania ŠPD nad 25 rokov45€mesačne
ZUŠ – individuálna forma vyučovania ŠPD nad 25 rokov65€mesačne

Pokyny k platbám budú zaslané zákonným zástupcom žiaka na email. Platby môžete uskutočniť nasledujúcim spôsobom:

  • Prevodom z vášho účtu na náš účet (internet banking)
  • Vkladom v hotovosti v PRIMA BANKA, a.s.

Číslo účtu (IBAN) : SK 33 5600 0000 0044 9748 5004

Variabilný symbol: osobné číslo žiaka (iba číselná časť). Osobné číslo má zapísané každý žiak v svojej elektronickej žiackej knižke (iZUŠ), prípadne sa spýtajte svojho triedneho učiteľa.

Špecifický symbol:

  • Prvý polrok = 150
  • Druhý polrok = 250

Správa pre prijímateľa: sem uveďte prosím meno a priezvisko žiaka – dieťaťa.