Rada školy

/ Home » Rada školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam a ku koncepčným zámerom rozvoja školy, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.

Jej ustanovenie a činnosť je v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien  a doplnkov (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.) a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.

Za ustanovenie rady školy a určenie počtu jej členov zodpovedá zriaďovateľ. Rada školy môže mať 5 až 11 členov v presnom zložení: 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov (nepedagogických) školy, 4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

Rada školy:

 • Lucia Peťková, Mgr. (predsedníčka, pedagogický zamestnanec) – petkovadcazus@gmail.com
 • Filip Siekel (pedagogický zamestnanec)
 • Iveta Baďurová (nepedagogický zamestnanec)
 • Rastislav Majerech, Mgr. (zástupca rodičov)
 • Petra Furičková (zástupca rodičov)
 • Miriam Dolinská, Ing. (zástupca rodičov)
 • Tomáš Holec (zástupca rodičov)
 • Lucia Faltejsková, Mgr. (zástupca zriaďovateľa)
 • Ján Tholt, MUDr. (zástupca zriaďovateľa)
 • Andrea Blajsková, Mgr. (zástupca zriaďovateľa)
 • Lea Škandíková, Ing. (zástupca zriaďovateľa)