História ZUŠ Dubnica nad Váhom

/ Home » História ZUŠ Dubnica nad Váhom

Prvé krôčky školy

Prvým predchodcom našej dnešnej ZUŠ bola 1. Hudobná škola Ilava. Jej zakladateľom a riaditeľom bol Štefan Baláž. Navštevovali ju deti z celého okolia.

Vzniká pobočka 1. Hudobnej školy Ilava v Dubnici nad Váhom pod názvom Základná hudobná škola Dubnica nad Váhom. Prvou dubnickou riaditeľkou sa stáva Blanka Hlosková-Brezíková. Pedagogický zbor tvorí MUDr. Ladislav Čepelák, František Urbanec, Jozef Galla, Jozef Sliepka, neskôr  Božena Wolfová  a Hana Drhová.

Im všetkým patrí úcta a vďaka za pevné základy hudobného školstva v Dubnici n. V. Vyučovalo sa len v hudobnom odbore, ktorý navštevovalo 42 žiakov v  hre na klavíri, akordeóne, neskôr na husliach a prípravnej HV. Vyučovacie priestory im poskytla obec  v Dubnickom kaštieli.

Riaditeľstvo sa presúva z Ilavy do Novej Dubnice, riaditeľom školy je aj naďalej Štefan Baláž. Škola má nový názov Ľudová škola umenia Nová Dubnica. Má dve pobočky –  v Dubnici nad Váhom a  Ilave.

Sedemdesiate roky

Dubnická pobočka sa sťahuje z nevyhovujúcich priestorov Dubnického kaštieľa do budovy bývalého kina na Námestí 1. mája č.3 (dnešný Katolícky dom).

Škola sa osamostatňuje. Vzniká samostatná Ľudová škola umenia Dubnica nad Váhom s pobočkou v Ilave. Jej prvým riaditeľom je Jaroslav Ištók.

K hudobnému odboru, kde sa vyučuje hra na klávesové, sláčikové i dychové nástroje pribúda i výtvarný odbor.

Vzniká tiež detský dychový orchester pod vedením Ladislava Hudeca.

Osamostatňuje sa pobočka v Ilave, vzniká Ľudová škola umenia Ilava.

Vzniká detská ľudová hudba pod vedením riaditeľa školy Jaroslava Ištóka.

Počet žiakov školy narastá, je potrebné získať väčšie priestory. K hlavnej budove školy preto pribúdajú priestory starej budovy rímsko-katolíckej cirkvi a vedľajšieho rodinného domu.

Vznika sláčikové kvarteto učiteľov pod vedením riaditeľa Jaroslava Ištóka.

Osemdesiate roky

Vzniká tanečný a literárno-dramatický odbor, LDO sa vyučuje až do roku 1992.

Vzniká Detský folklórny súbor PRVOSIENKA pod vedením pána Pavla Cibiru.

Uskutoční sa  I. ročník Detskej výtvarnej Dubnice – prehliadky výtvarných prác žiakov okresu Považská Bystrica a hosťujúcej školy alebo krajiny. Za myšlienkou tohto podujatia stojí Ján Smieška, učiteľ výtvarného odboru.

Vzniká detský spevácky zbor, ktorý vedie Edita Dubravková.

Po asanácii bývalej fary a vedľajšieho rodinného domu škola dostáva  náhradné priestory v rodinnom dome na Kollárovej ulici.

V nasledujúcich rokoch došlo k zmenám vo vedení školy, ktorej riaditeľmi boli Ján Semko, Jaroslav Ištók a Elena Podperová.

V roku 1986 vzniká tanečný orchester, ktorý založil Anton Vaňo, orchester neskôr dostane názov Kraken.

V rámci reštitučného zákona je hlavná budova školy vrátená pôvodnému majiteľovi. Mesto škole poskytne budovu bývalých slobodární na Obrancov mieru 356, kde sídlime až dodnes.

Deväťdesiate roky

Vzniká sláčikového orchestra pod vedením Lea Staněka.

Vzniká akordeónový súboru AURA pod vedením Ing. Martiny Holej.

Vzniká súbor moderného tanca ARABESKA pod vedením Aleny Ertlovej.

V priebehu ďalších rokov opäť dochádza k zmenám vo vedení školy, riaditeľmi sa stávajú Anton Vaňo, Mgr. Ján Semko a Peter Marguš.

 

Škola po roku 2000

Od roku 2000 sa úspešná súťažná prehliadka detskej výtvarnej tvorby, známa ako Detská výtvarná Dubnica, usporiadava ako bienále. Tvorcom myšlienky je pedagóg Ján Smieška, výstava sa po prvý raz konala v roku 1979.

V roku 2012 sa riaditeľkou ZUŠ Dubnica nad Váhom stáva Mgr. Naděžda Provazníková.

Začína nepretržitá výučba literárno-dramatického odboru školy.

Vzniká súbor moderného tanca Dansation Dance Company, úspešný doma aj v zahraničí.

Škola sa sťahuje do priestorov Domu kultúry Dubnica nad Váhom, kde sídli dodnes.