Školský vzdelávací program

/ Home » Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program ZUŠ Dubnica nad Váhom pre prípravné štúdium, primárne a sekundárne umelecké vzdelanie a vzdelanie II. stupňa.

Umenie je zvláštne a krásne tým, že sa v ňom nedá klamať. (Francis Bacon)

Kompletný dokument si môžete v pdf podobe pozrieť alebo stiahnuť tu: Školský vzdelávací program.

Obsah dokumentu:

 1. Všeobecná charakteristika školy
 2. História školy
 3. Súčasnosť
 4. Profil absolventa našej školy
 5. Ciele školského vzdelávacieho programu ZUŠ Dubnica nad Váhom a vlastné zameranie školy
 6. Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania ISCED
 7. Rozdelenie poskytovaného umeleckého vzdelania
 8. Organizácia prijímacieho konania
 9. Druhy komisionálnych skúšok
 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov, klasifikácia žiakov
 11. Vnútorný systém hodnotenia pedagogických zamestnancov
 12. Hodnotenie školy
 13. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy
 14. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
 15. Dozor nad žiakmi
 16. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami
 17. Rada školy
 18. Priestorové a materiálovo-technické podmienky školy
 19. Škola ako životný priestor
 20. Stratégie ZUŠ Dubnica nad Váhom