Prijímacie skúšky VO

/ Home » Prijímacie skúšky VO

Prijímacie skúšky do výtvarného odboru ZUŠ

Termín prijímacích skúšok: 29. a 30. mája (streda a štvrtok) od 14:00 – 17:00

Miesto: budova  ZUŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12

Prihláška na štúdium: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok. Prihlášku môžete vyplniť aj vopred – prostredníctvom tzv. E -PRIHLÁŠKY.

Prosíme vás o vyplnenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade maloletého žiaka musia súhlas podpísať obaja zákonní zástupcovia, žijúci v spoločnej domácnosti.

 

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?

Na prijímacích skúškach do výtvarného odboru zisťujeme u detí rôzne schopnosti. Prebieha to približne nasledovne:

  1.  Dieťa nám nakreslí jednoduchý tvar alebo motív podľa pokynu, prípadne nám vytvorí vlastnú výtvarnú prácu. Overíme si tak, či dieťa má farebné a tvarové vnímanie a tiež na akej úrovni je jeho grafomotorické a výtvarné vyjadrenie.
  2. Dieťatko usadíme do ateliéru, aby nám niečo nakreslilo alebo namaľovalo vodovými farbami, zvyčajne sú to nejaké zvieratká, ľudia či rozprávkové postavy.

Deti si môžu na skúšky priniesť svoje obrázky a práce, ktoré doma nakreslili.