Prevádzkový poriadok školy

/ Home » Prevádzkový poriadok školy

Kompletný dokument si môžete v pdf podobe pozrieť alebo stiahnuť tu: Prevádzkový poriadok ZUŠ Dubnica nad Váhom.

Obsah dokumentu:

 1. Identifikačné údaje organizácie
 2. Druh zariadenia, dispozičné riešenie a vybavenie
 3. Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti
 4. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia u žiaka počas vyučovania, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
 5. Podmienky pohybovej aktivity
 6. Režim sťahovania, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
 7. Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov školy
 8. Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob
 9. Pokyny pre zamestnancov a návštevníkov školy
 10. Bezpečnosť žiakov aj zamestnancov
 11. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií
 12. Elokované pracoviská
 13. Záverečné ustanovenia