ZUŠ Dubnica nad Váhom, dôležité upozornenie pre rodičov a deti, úvod školského roka, korona

Dôležité: Usmernenie zahájenia školského roka

Milé deti a milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom:

Plánované slávnostné zahájenie školského roka v budove školy sa tento školský rok ruší.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

Na prvej vyučovacej hodine bude triedny učiteľ svojich žiakov informovať, akou formou bude prebiehať online vyučovanie v prípade uzatvorenia prevádzky školy v červenej fáze a o forme komunikácie cez IT platformy.

Hygienické opatrenia

Dezinfekciu bude zabezpečovať školník. Dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, upratovanie a dezinfekcia toaliet sa bude vykonávať dvakrát denne. Dôkladné čistenie miestností v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať raz denne.

Toalety sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovým utierkami. Upratovací personál je poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových , ostatných povrchov a predmetov.

Každodenný zdravotný filter merania teploty všetkým zamestnancom a žiakom pri vstupe do budovy školy bude bezkontaktným teplomerom zabezpečovať školník.  Súčasne bude dohliadať aj na dezinfekciu rúk pri vchode do budovy. Pán školník bude mať rúško, ochranný štít a rukavice.

Nosenie rúška je povinné pre všetkých zamestnancov, žiakov ako aj zákonných zástupcov.

Žiaci

Žiakom bude pri vstupe do budovy školy meraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom a musia si vo vchode do školy dezinfikovať ruky.

Žiaci vchádzajú do školy s rúškom na tvári, prinesú si aj rezervné rúško, ktoré si nechajú v taške a vlastné papierové vreckovky.

Žiaci prinesú podpísané dva dokumenty:

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (stiahnite si kliknutím na obdĺžniky nižšie)

Dôležité info:

Pred vstupom do triedy si žiak najskôr umyje ruky mydlom.

Vzhľadom k priestorovým podmienkam ZUŠ v Dubnici n./V.,  kedy rozmery tried sú 8m2, musia mať počas vyučovania rúško všetci žiaci ako aj učitelia okrem dychových nástrojov a spevu.

Žiaci nesmú nosiť do priestorov školy vlastné jedlo. Vlastné pitie áno.

Zamestnanci

Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

Nepedagogický aj pedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

V triedach kde sa vyučuje zabezpečí pedagóg primerané vetranie.