ZUŠ Dubnica nad Váhom, dôležité upozornenie pre rodičov a deti, úvod školského roka, korona

Usmernenie vyučovania od 12.10.2020

Usmernenie o výchovno-vzdelávacom procese v Základnej umeleckej škole, Obrancov mieru 356 Dubnica nad Váhom, platné od 12. 10. 2020.

 

Výchovno-vzdelávací proces

Výučba v Základnej umeleckej škole bude od 12. 10. 2020  prebiehať podľa  rozhodnutia ministra č. 2020/17294:1-A1810 takto:

 • individuálna výučba – prezenčne v škole (zahŕňa hru na hudobnom nástroji a spev, v počte 1 žiak)
 • skupinová výučba – dištančne online (celý výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor, plus tieto predmety hudobného odboru: hudobná náuka, komorná hra, štvorručná hra, hra v súbore a orchestri, zborový spev)

Prevádzkové opatrenia

 • Hygienické opatrenia

  Vo vchode do ZUŠ je umiestnená dezinfekcia a každý kto do budovy vstupuje je povinný ju použiť. Dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, upratovanie a dezinfekcia toaliet sa bude vykonávať dvakrát denne. Dôkladné čistenie miestností v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať raz denne.

  Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovým utierkami. Upratovací personál je poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových, ostatných povrchov a predmetov. Triedny učiteľ je zodpovedný za dezinfikovanie hudobných nástrojov po každom žiakovi.

  Každodenný zdravotný filter merania teploty všetkých zamestnancov a žiakov pri vstupe do budovy školy bude bezkontaktným teplomerom zabezpečovať školník.  Súčasne bude dohliadať aj na dezinfekciu rúk pri vchode do budovy. Pán školník má rúško, ochranný štít a rukavice.

  Nosenie rúška je povinné pre všetkých zamestnancov, žiakov ako aj zákonných zástupcov.

 • Žiaci

  Žiakom bude pri vstupe do budovy školy meraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom a musia si vo vchode do školy dezinfikovať ruky. Žiaci vchádzajú do školy s rúškom na tvári, prinesú si aj rezervné rúško, ktoré si nechajú v taške a vlastné papierové vreckovky.

  Žiaci prinesú podpísané dokumenty: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti tlačivo bude nosiť žiak vždy po troch dňoch prerušenej dochádzky do ZUŠ, vrátane víkendu.

  Pred vstupom do triedy si žiak najskôr umyje ruky mydlom. Vzhľadom k priestorovým podmienkam ZUŠ,  kde rozmery tried sú 8m2, musia mať počas vyučovania rúško všetci žiaci ako aj učitelia. Žiaci nesmú nosiť do priestorov školy vlastné jedlo. Vlastné pitie áno.

 • Zákonný zástupca

  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZUŠ a pri odchode žiaka zo ZUŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej ZUŠ na školský rok 2020/2021.

  Predkladá pri nástupe žiaka do ZUŠ a po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni vrátane víkendu písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. Zákonný zástupca sa môže zdržať v budove školy najviac 10 minút (!) a pri vstupe do budovy odovzdá tlačivo Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (!) Bez tohto tlačiva je rodičom do školy prísny zákaz vstupu.

 • Zamestnanci

  Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

  – Nepedagogický aj pedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

  – Pedagógovia, ako aj nepedagogickí zamestnanci dohliadajú vo zvýšenej miere na to, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu žiakov vo všetkých priestoroch školy.

  – Pedagógovia pracujú iba vo svojich triedach a nezhromažďujú sa v zborovni ani v iných spoločných priestoroch budovy školy.

  – Pedagogické porady budú realizované online.

  Pedagogickí zamestnanci po osobnom pohovore so zamestnávateľom a po predložení písomnej žiadosti môžu pracovať homeoffice. Homeoffice začína zamestnancovi iba na základe dodatku ku pracovnej zmluve a iba v prípade, že mu bolo prerušené vyučovanie na základe rozhodnutia vlády, alebo úradom verejného zdravotníctva. Mzda bude zamestnancovi priznaná na základe evidencie pracovného času v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

  V prípade, že bude zamestnanec pracovať z domu, nie je možný jeho voľný pohyb na pracovisku. Prítomnosť na pracovisku bude písomne – mailom oznamovať riaditeľovi a po odsúhlasení jeho dochádzky predloží pri vstupe do budovy školy tlačivo o bezinfekčnosti a podrobí sa zdravotnému vstupnému filtru (meranie teploty). Prácu homeoffice bude zamestnávateľ riešiť individuálne s každým zamestnancom podľa jeho možností a podľa predmetov, ktoré konkrétny pedagóg vyučuje.

 • Ďalšie opatrenia

  Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov predprimárneho a primárneho vzdelania. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Dokument si môžete aj stiahnuť vo forme pdf tu – Usmernenie k 12.10.2020.