Združenie rodičov školy

/ Home » Združenie rodičov školy

Združenie rodičov školy

Rodičovské združenie (RZ) je dobrovoľné  združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrovanou organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení.

Činnosť rodičovského združenia sa riadi schválenými stanovami, odporúčaniami Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) a ustanoveniami príslušných zákonov. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.  Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri zabezpečovaní kultúrnych  podujatí  a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi a zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy.