Photo by Jordan Whitfield on Unsplash

Voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ Základná umelecká škola, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, zastúpená riaditeľkou Mgr. Evou Kulhánkovou, informuje v súlade s § 6 ods.1 zákona č. 552/2003     Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov o voľných pracovných miestach.

Voľné pracovné miesto – počet: 1

Pracovná pozícia: učiteľ základnej umeleckej školy

Vyučovací predmet: hra na klavíri

Pracovný pomer: doba určitá

Pracovný úväzok: 100% pracovný úväzok

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 1. september 2024

Miesto výkonu práce: Základná umelecká škola, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom

Platové podmienky: platové podmienky na uvedenej pracovnej pozícii sú stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme za 100% pracovný úväzok v prípade splnenia minimálne požadovaného vyššieho odborného vzdelania (VOV) a k tomu príplatok za zdokladované/priznané počty rokov odbornej praxe a triednictvo.

Popis pracovných činností:

Vykonávanie priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v umeleckom odbore a predmete základných umeleckých škôl a s tým spojených/súvisiacich ostatných činností (príprava na vyučovanie, vedenie pedagogickej dokumentácie) a tiež účasť a spolupráca na mimoškolských činnostiach ako napr. súťaže, interné a verejné umelecké podujatia pre reprezentáciu školy.

Požadované splnenie predpokladov pre výkon uvedených pracovných činností:

 1. minimálne vyššie odborné vzdelanie so splnením kvalifikačného a osobitného kvalifikačného predpokladu
 2. zdravotná spôsobilosť
 3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 4. bezúhonnosť ( preukazuje sa odpisom registra trestov)
 5. úspešné vykonanie výberového pracovného pohovoru

Doplňujúce kritériá pre posúdenie výberu na výkon uvedených pracovných činností:

 1. zodpovedný a dôsledný prístup k práci, ústretová spolupráca s ostatnými zamestnancami zamestnávateľa
 2. pracovné skúsenosti a pracovná prax v oblasti umeleckého vzdelávania
 3. ovládanie v základnom rámci IKT

Podmienky pre účasť na výberovom pracovnom pohovore:

 1. písomná žiadosť s uvedením kontaktov (e-mail a telefónne číslo) a s uvedením súhlasu podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na spracovávanie osobných údajov na účel pracovného pohovoru, vzájomnej komunikácie a následne jeho vyhodnotenia.
 2. životopis v štruktúrovanej forme
 3. fotokópie dokladov o vzdelaní
 4. dodržanie termínu doručenia požadovaných písomností a dokladov na dolu uvedenú adresu a uvedeným spôsobom

Termín a spôsob doručenia požadovaných písomností a dokladov vrátane termínu výberového pracovného pohovoru:

Termín doručenia je 14. jún 2024 do 15:00 – na dolu uvedenú doručovaciu adresu doručovateľom poštových služieb, osobne len po telefonickom /e-mailovom dohovore. Po tomto termíne už nebudú doručené žiadosti zaradené na výberový pohovor. Predmetnú zásielku na doručenie je nutné označiť „ZUŠ UČITEĽ NEOTVÁRAŤ

Predpokladaný termín výberového pohovoru je v období od 17. júna do 20. júna vo vopred dohodnutom dni a čase s uchádzačmi telefonicky/mailom.

Adresa pre doručenie požadovaných písomností v súvislosti s podmienkami účasti na výberovom pracovnom pohovore:

Základná umelecká škola, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, doručenie poštou alebo osobne.

 

V Dubnici nad Váhom dňa 30. máj 2024.
tel. 042/442 11 91, mail: riaditel.zusdca@gmail.com, web: www.zusdubnica.sk